Етичен кодекс

Преамбюл

Настоящият етичен кодекс има за цел да даде основни насоки за етичното поведение на членовете на Сдружението и да предостави основните ценности и принципи, които те трябва да спазват.

Етичният кодекс е създаден от общността на „Асоциация  на дърводобивните фирми в България” и следва да бъде спазван от всеки член.

Като спазваме Конституцията на Република България и произтичащите от нея закони, както и всички международни споразумения за защита на човешките права и основните свободи.

Като споделяме неделимия характир на всички права на човека – граждански, политически, икономически, социални и културни.

Като уважаваме свободното движение на стоки, капитали и хора.

Като декларираме, че етичното поведение е отличителният белег за професионализъм,  Ние, членовете на „Асоциация  на дърводобивните фирми в България”, приемаме следните ценности и принципи на поведение:

Ценности

Всеки член се стреми за утвърждаване и хармонизиране взаимоотношенията на членовете в Сдружението, спомагане изграждането на предсказуема среда за равнопоставена, честна, свободна и лоялна конкуренция, стимулиране и гарантиране оборота на преференциални цени и условия между членовете на Сдружението, насърчаване и подпомагане колективни експортни действия към нови международни и местни пазари, взаимопомощ и етичност при разработване и внедряване на нови марки, продукти или услуги

Лоялност

Коректни сме към нашите клиенти и  колеги, без да пренебрегваме отговорността си към обществото

Ангажираност

Чрез стимулиране обмяната на идеи, ноу-хау, търговски практики и различни гледни точки създаваме условия за проспериране на бизнеса. Отделяме сили и средства за промяна ценностната система на младите, като инвестираме в образованието и квалификацията им.

Взаимопомощ

Работим открито и честно, като отчитаме обществените интереси. Ангажираме се да стимулираме българския бизнес, чрез взаимноизгодност и преференциалност. Насочваме взаимно усилия за навлизането в нови пазари.