Новини

Покана за участие в редовно общо събрание

Управителният съвет на Сдружение „Асоциация на дърводобивните фирми в България” на основание чл.23,ал. 2, изречение първо от Устава на сдружението свиква Общо събрание на Сдружението. ...

Покана за участие в редовно общо събрание

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ Управителният съвет на Сдружение „Асоциация на дърводобивните фирми в България” на  основание чл.23,ал. 2, изречение първо от Устава на сдружението свиква Общо събрание на Сдружението на 10.03. 2021 г.  от 13,00 часа на адрес :Търговище, ул. „Г. Бенковски „ № 1 , вх.Б ,офис 10, при следният: ДНЕВЕН ...

Извънредно общо събрание

В резултат на проведеното на 11.10.2020 г. в Парк хотел Марково, събрание на браншови организации за обсъждане на учредяване на национално браншово сдружение и в изпълнение на Устава на сдружението бе насрочено и на 23.11.2020 г. бе проведено Извънредно общо събрание. След обсъждане от членовете на сдружението бе гласувано и прието Решение за включване на ...

Общо писмо за свикване на националния съвет по горите

В изпълнение на мисията на Асоциацията, да защитава и представлява интересите на своите членове и на бранша като цяло, се включихме и подкрепихме общо писмо, подписано от девет организации за свикване на националния съвет по горите. С това правим пореден опит да фокусираме вниманието на управлението върху проблемите, които този път няма да отминат, и ...

Покана за редовно ОС

Управителният съвет на Сдружение "Асоциация на дърводобивните фирма в България", на основание на чл. 23, ал. 2 свиква общо събрание на сдружението на 10.03.2020 от 13:00 часа. ...

Протокол №4 от заседание на УС

Днес, 10.01.2020, в гр. Търговище се проведе заседание на Управителния съвет на Сдружение „Асоциация на дърводобивните фирма в България“. ...

Удостоверение за вписване

Уважаеми колеги, Имам удоволствието да уведомя всички членове на Сдружение „Асоциация на дърводобивните фирми в България“ и всички фирми от бранша, че на 08.08.2019 г. получих уведомление за вписване на Сдружение „Асоциация на дърводобивните фирми в България“ в Регистъра на браншовите организации и на националните браншови организации в горския сектор съгласно чл. 224 от Закона ...

Писмено становище на „Асоциация на дърводобивните фирми в България“

Относно публикуван проект за обществени консултации „Проект за съвместна Наредба на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на вътрешните работи за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2012 г. за контрола и опазването на горските територии Членовете на „Асоциация на дърводобивните фирми в България” обсъдиха проблемите при прилагането на същата и ...

Предложения работна група

Съгласно Заповед № РД 09-635/02.07.2019 г. на Министъра на МЗХГ за включване на Цветан Иванов Цонев – Председател на Управителния съвет на „Асоциация на дърводобивните фирми в България” в работна група за промени в НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО ...

Работна група

Със Заповед № РД 09-635/02.07.2019 г. на Министъра на МЗХГ назначи работна група за промени в НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ „Асоциация на дърводобивните фирми в България” е включена чрез Цветан Иванов Цонев ...

Учредяване на асоциацията

Днес на 14.06.2019 г., в гр. Търговище, се проведе Учредително събрание на Асоциация на дърводобивните и дървопреработвателни фирми в България, регистриращо се по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Протокол от проведеното събрание можете да видите тук. ...