Покана за участие в редовно общо събрание

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Сдружение „Асоциация на дърводобивните фирми в България”

на  основание чл.23,ал. 2, изречение първо от Устава на сдружението

свиква Общо събрание на Сдружението на 10.03. 2021 г.  от 13,00 часа на адрес :Търговище, ул. „Г. Бенковски „ № 1 , вх.Б ,офис 10, при следният:

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Доклад за дейността на сдружението през 2020 г.

Докладва председателя на УС – Цветан Цонев

  1. Отчет за събраните и разходвани финансови средства.

Докладва председателя на УС – Цветан Цонев

  1. Разни
  2. При липса на кворум събарнието ще се проведе на  същата дата 10.03.2021г.  от 14,00ч.
  3. Материалите за събранието са на разположение на членовете на сдружението в офиса на сдружението Търговище, ул „Г. Бенковски „ № 1 , вх.Б ,офис 10, всеки ден от 9,00ч. до 17,00ч., както и на сайта на сдружението.