Правила и ред на асоциацията

ПРАВИЛА И РЕД

за извършване на общественополезна дейност на Сдружение, работещо в обществена полза и регистрирано по реда на ЗЮЛНЦ Асоциация  на дърводобивните и дървопреработвателни  фирми в България

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С този Правилник се урежда редът, по който се осъществява

общественополезната дейност на Сдружение „Асоциация  на дърводобивните и дървопреработвателни фирми в Българияи се определят правилата за набиране и разходване на имуществото му.

 

МИСИЯ

Чл.2. (1) Да представлява интересите на своите членове  пред правителствените, държавните  и местни органи .

(2) Сдружението защитава социално икономическите интереси на своите членове и на дърводобивният бранш като цяло.

(3) Сдружението е страна и по колективното трудово договаряне в бранша.

(4) Популяризира и подпомага въвеждането и поддържането  на стандартите за добрите практики в дърводобива и преработката на дървесина .

(5)Предприема инициативи и участва в разработването  нова  и  промените в действащата  нормативната уредба отнасяща се до  бранша.

(6) Разработване на проекти за въвеждане и поддържане на стандартите за добрите практики в дърводобива и преработката на дървесина .

(7) Посредничество между държавните организации и бизнеса за решаване на проблеми и/или при защита интересите на членовете на Асоциацията.

(8) Създаване на подходящи условия и среда, подпомагащи  работата на  фирмите от бранш дърводобив.

(9) Насърчаване на конкурентноспособността.

(10) Насърчаване на въвеждането на съвременна и ефективна  организация на работа в дърводобива .

(11) Насърчаване внедряването на иновативни технологии и идеи в бранша.

(12) Осигуряване на достъп и обмен на информация и ноу-хау  между  членовете на асоциацията и световните опит и практики.

(13) Стратегически партньори на Сдружението при постигане на целите са юридически лица с нестопанска цел, донорски международни и/или национални програми и институции, българските и чуждестранните централни и местни власти, бизнес средите.

(14) За осъществяване на своите цели Сдружението може да членува в български, чуждестранни и международни организации, да участва в коалиции, комитети, форуми и други форми на партньорство, да се сдружава или самостоятелно да учредява търговски дружества.

(15) Ще си сътрудничи със сродни  организации от  страните на ЕС,  страните кандидат членки за ЕС и други държави.

(16) Ще си сътрудничи и ще подпомага сродните организации  в държави кандидат членки на ЕС за по-лесно адаптиране към европейското законодателство и европейските ценности.

 

III. ПРИНЦИПИ

Чл.3. Основните принципи на сдружението са

 (1) доброволност на членството;

(2) правото на всеки член да избира и да бъде избиран в ръководните органи на сдружението;

(3) изборност и мандатност на ръководните органи;

(4) взаимопомощ и сътрудничество между членовете;

(5) да не се уронват престижа и доброто име на Сдружението и неговите членове;

Чл.4. Дейността на сдружението се осъществява от:

(1) Управителният съвет;

(2) Общото събрание;

(3) Контролният съвет;

Чл.5. Сдружението работи приоритетно с държавни и неправителствени

организации, както и с други български или чуждестранни физически и юридически лица, когато съществува взаимен интерес.

Чл.6. Предоставя се свободен достъп до информация за дейността на сдружението и резултатите от него. За целта се отговаря на въпроси и се разпраща информация по обикновената или електронната поща. Създава се интернет сайт и фейсбук страница за популяризиране на дейността.

РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.7.    Предметът на дейност на сдружението  е:

Сдружението осъществява дейност в обществена полза като извършва всякакъв вид позволени от закона нестопански дейности, които допринасят за постигане целите на Сдружението

(2). Сдружението няма право да предоставят собствено или ползвано от него имущество възмездно или безвъзмездно:

за хазартни игри и нощни заведения;

за дейност на нерегистрирани по Закона за вероизповеданията религиозни общности и юридически лица с нестопанска цел на такива общности;

за постоянно ползване от политически партии и организации;

Чл.8. Общественополезната дейност се осъществява за постигане на целите,определени в Учредителния акт, като се използват предвидените средства.

Чл.9. (1) Всяка година Общото събрание приема основните насоки за развитие на сдружението и програма за осъществяване то на дейността му.

(2) Управителият съвет изготвя програмата за осъществяване на дейността на сдружението, като изхожда от текущата дейност, резултатите от нея и тенденциите за развитието и подобряването й.

Чл.10. (1) За осъществяван е на дейностите се създават работни групи от квалифицирани за изпълнението на конкретните задачи кадри и доброволци.

(2) Членовете на работните групи могат да бъдат както учредителите, така и външни за сдружението лица.

(3) Създаването на работна група във връзка с осъществяването на някоя от посочените в ал. 1 дейности става с решение на Управителият съвет. С решението се определя координатор на работната група и срок за осъществяване на поставената задача.

(4) Координаторът на работната група предлага, а Управителният съвет утвърждава, броят на членовете и състава на работната група.

(5) След приключване на дейността на работната група в определения срок, координаторът предава на Управителният съвет проекта, свързан с осъществяването на посочените дейности.

(5) Управителният съвет след обсъждане на предоставените от координатора на работната група проекти може да предостави допълнителен срок на работната група за допълнение или изменение на предоставените материали.

(6) След окончателното приключване на дейността на работната група

Управителният съвет взема решение относно проекта;

Чл.11. (1) Управителният съвет взема решение за изпълнение на програмата за осъществяване на дейността на Сдружението.

(2) С решението се определя програмата за осъществяване на дейността необходимите средства за организирането им и лицата, които ще ги провеждат.

Чл.12. (1) Сдружението осъществява и допълнителна стопанска дейност, която е спомагателна и е свързана с основния предмет на дейност на сдружението.

(2) При осъществяването на тази дейност органите на сдружението се съобразяват с правилата на Търговския закон, общото гражданско законодателство и специфични правила, предвидени в законови и подзаконови нормативни актове.

Чл.13. (1) Управителният съвет в началото на всяка година изготвя отчет за дейността на сдружението.

(2) Отчетът трябва да съдържа данни за съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на юридическото лице и постигнатите резултати; размера на полученото безвъзмездно имущество и при ходите от другите дейности за набиране на средства; финансовия резултат.

(3) Отчетът се предоставя на разположение на учредителите в рамките на един месец преди провеждането на годишното Общо събрание .

(4) Общото събрание приема Отчета за дейността след обсъждане.

(5) До 31 май на всяка година приетият от Общото събрание  Отчет се представя за вписван е в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяван е на общественополезна дейност към Министерство на правосъдието.

Чл.14. Достъпът до архива е в съответствие с вътрешен Правилник за достъп до архива, изготвен от Управителя.

 

НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.15. Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движими и недвижими вещи, парични средства, вземания, неимуществени права и други права в съответствие с приложимите нормативни актове

(5) Получаване на дарения, субсидии и помощи от физически и юридически лица, които финансират подобни организации при участие в национални и международни прояви. При разходването на средствата ще се спазват всички изисквания и условия, поставени от финансиращите лица, както и законите за счетоводното отчитане на средствата;

(6) Постъпления от организиране на благотворителни мероприятия;

(7) Приходи от собствени имоти и други имущества;

(8) Доброволен труд и други разрешени от закона дейности, свързани с

предмета на дейност на сдружението

(9) Договори за съвместна дейност;

(10) Други източници, позволени от закона;

(11) Приходите по предходните алинеи се изразходват единствено за осъществяването на предмета на дейност на сдружението и за постигане на неговите обществено полезни цели.

Чл.16. (1) Общото събрание приема годишен бюджет на сдружението.

(2) Проектът за бюджет на сдружението се изготвя от Управителният съвет не по-късно от един месец преди началото на годината, за която се отнася. Предоставя се на учредителите да се запознаят със съдържанието му и да правят предложения за допълнения или изменения, които могат да бъдат взети под внимание при приемането на бюджета от Общото събрание.

(3) Бюджетът на сдружението се изпълнява от Управителният съвет.

(4) В срок до 31 март на всяка година Управителният съвет изготвя годишен счетоводен отчет и го представя на Общото събрание. Годишното счетоводно приключване се извършва от счетоводител, определен от Управителният съвет.

(5) Годишният счетоводен отчет се предоставя за заверка от лицензиран експерт- счетоводител, определен от Управителният съвет.

(6) Годишният счетоводен отчет се приема от Общото събрание на сдружението

(7) В срок до 31 май на всяка година Управителният съвет заявява за вписване в Централния регистър и представя заверения годишен счетоводен отчет след приемането му от Общото събрание.

Чл.17. (1) Източници на средства на сдружението са; Внесените членски и други имуществени вноски, включително допълнителни вноски от членовете на Сдружението; Имущество, предоставено чрез дарения, завещания, спонсорство от български и чуждестранни физически или юридически лица, подкрепящи дейността на Сдружението; Приходи от дейностите на Сдружението, включително от допълнителните стопански дейности.

(2) Сдружението може да придобива по силата на дарения както финансови средства, така и вещни права върху движими и недвижими имоти при спазването на действащото в България законодателство.

(3) Сдружението набира средства от участие в програми за финансиране и

подпомагане на дейности, съответстващи на определените в Устава предмет на дейност и цел, организирани от държавата, други национални или международни финансиращи организации, както и от допълнителна стопанска дейност, при спазване на действащото законодателство и международните актове в сила за България.

Чл.18. Средствата на сдружението се използват за по стигане на целите, определени в Устава.

Чл.19. (1) При осъществяване на дейността си сдружението разходва средствата си възмездно и безвъзмездно.

(2) Сдружението може да придобива възмездно вещни права върху движими и недвижими вещи, както и може да бъде страна по възмездни двустранни договори, необходими за осъществяване на дейността и постигане на целите, определени в устава, при спазване на правилата на Българското законодателство.

Чл.20. (1) Сдружението може да разходва безвъзмездно средствата си за по стигане на целите, определени в Устава.

(2) За безвъзмездно разходване на имущество на сдружението, Общото

събрание взема единодушно мотивирано решение.

(3) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл. 41, ал. 3 от

ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители, освен ако сделките са в очевидна полза на сдружението и са сключени при публично обявени общи условия.

Чл.21. Разходите, които Сдружението извършва, включват:

(1) Разходи за осъществяване на функциите на органите на сдружението и

изпълнението на правомощията им, включващи:

а) разходи за използване и поддръжка на административни помещения, оборудване, движимо имущество;

б) разходи за заплащан е на трудови възнаграждения на служители, на възнаграждения по граждански договори, осигурителни вноски и други подобни;

в) други разходи по осъществяването на организацията и административното управление на дейността на сдружението включително разходи по организацията и провеждането на Общо събрание на сдружението, разходи за изпълнение на задачите, възложени на работните групи .

г) Разходване на средства, използвани пряко за постигане на целите на сдружението и непосредствено свързани с осъществяването на основната дейност на сдружението

д) разходи за създаване и поддръжка на материална база, предназначена за осъществяване на дейностите.

е) разходи за създаване на връзки и координиране на дейности между сдружението и сродни организации от други страни;

ж) разходи за благотворителни мероприятия за събиране на парични средства и кандидатстване по външни проекти за финансово подпомагане на посочените в предходните точки дейности, в случаите, когато финансирането не се извършва със собствени средства на сдружението;

з) разходи за популяризиране на резултатите от дейността на сдружението в средствата за масово осведомяване.

и) разходи за осъществяване на допълнителна стопанска дейност на сдружението, свързана с предмета на основната дейност, като използва приходите,за постигане на определените в настоящия устав цели,

Чл.22. (1) Сдружението разходва безвъзмездно имуществото си за постигане на целите си и осъществяването на дейностите в съответствие с приетите от Общото събрание годишен бюджет годишна програма за дейността.

(2) Безвъзмездното разходване на имуществото се извършва чрез предвиждане и предоставяне на средства за постигане на целите на сдружението и непосредствено предназначени за осъществяването на основната дейност.

(3) разходване на имуществото на сдружението а се извършва само в изпълнение на решение на Общото събрание. Решението за безвъзмездно разходван е на средства за всяка година от дейността на сдружението се включва в годишната програма и годишния бюджет на сдружението.

Чл.23. (1) Сдружението подпомага физически, само ако чрез това подпомагане се постигат целите на сдружението, определен и в Устава.

Чл.24. (1) При осъществяването на основната си дейност и безвъзмездното

разходване на имуществото си сдружението подпомага имуществено членовете си и външни лица  чрез дарение

(2) При определяне на облагодетелстваните лица, ползващи безвъзмездно

имущество сдружението, предимство имат учредителите и доброволците, работили по проекти.

Чл.25. (1) В годишната програма за осъществяване дейността на сдружението, изготвена от Управителният съвет и приета от Общото събрание, се определят конкретно всяка отделна дейност и мероприятие, включени в предмета на основната дейност на сдружението, които сдружението ще извършва през съответната календарна година.

(2) Годишната програма предвижда конкретните действия, които ще бъдат

предприети за осъществяване на всяко мероприятие или отделна дейност. Управителният съвет изработва план за извършване на отделни дейности и организиране на отделни мероприятия за съответната календарна година.

(3) Средствата, необходими за извършването на отделните дейности и мероприятия за съответната календарна година, техния вид, размер, конкретно предназначение, начин на разходване, се определят от Управителният съвет в годишната програма за осъществяване на дейността на сдружението, и се предвиждат в годишния бюджет.

(4) С годишната програма Управителят съвет организира и осъществява планираните отделни дейности и мероприятия и разходва определените в програмата и предвидените в бюджета средства, в съответствие с одобрените вид, размер и предназначени е за използване на средства.

Чл.26. (1) В случаите, когато годишната програма предвижда при извършването на отделните дейности и мероприятия за съответната година, да се изразходват средства за подпомагане на учредителите и външни лица, Управителният съвет определя начина за подпомагане и размера на средствата за подпомагане по всяка отделна дейност, кръга от лица, които имат право да ползват безвъзмездно средства на сдружението, реда и критериите за подбор, по които се определят конкретните лица, които ще бъдат подпомагани.

Чл.27. (1) Решението за подпомагане на отделни лица, се взема от Управителят съвет в съответствие с предвидените средства, предназначение за използването им, ред и критерии за подбор на лицата, в чиято полза се разходват,определени в годишната програма и годишен бюджет.

(2) Лицата, желаещи да бъдат подпомагани, подават мотивирано искане до

Управителят съвет.

 

ПРАВОПРИЕМСТВО

Чл.28. (1)При прекратяване по решение на Общото събрание на сдружението, събранието взема решение за ликвидация, която се извършва от Управителят съвет или от определено от Управителят съвет лице, както и решение за разпределяне на имуществото.

(2) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество на сдружението се разпределя на други нестопански организации в обществена полза със сродни цели.

Настоящият Правилник е приет на Общо събрание на сдружението 03.06.2019г.