Правилник

Асоциация на дърводобивните и дървопреработвателни фирми в България

 

ГЛАВА ПЪРВА

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този правилник урежда организацията и дейността на Сдружението и на неговите постоянно и временно действащи органи.

Чл. 2. Правилникът има за цел да осигури, въз основа на действащия устав, ефективната работа на сдружението, взаимодействието между неговите органи и между тях и трети лица. Определя се реда и условията за възникване и прекратяване на членство в сдружението, както и информиране на членовете за неговата дейност.

 

ГЛАВА ВТОРА

РАЗДЕЛ I

 

ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО.

ОБЩО СЪБРАНИЕ,ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ, СВИКВАНЕ.

Чл.3. Общото събрание е върховен орган на Сдружението. Свиква се на редовни или извънредни сесии при спазване на изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Устава на Сдружението.

Чл.4. Заседанията на Общото събрание са закрити за нечленове и за външни лица, които не са поканени да присъстват.

Чл.5 /1/ Членове на Общото събрание са:

1 членовете на Сдружението

2 пълномощниците избрани по ред и начин предвиден в Устава.

/2/ Юридическо лице – член на Сдружението, участва в Общото събрание чрез законния си представител или изрично упълномощено за това лице с писмено пълномощно. В случай, че едно юридическо лице представлява повече от едно физическо или юридическо лице, то има право на един глас.

Чл.6. Всички присъстващи членове на Общото събрание удостоверяват присъстви с подпис срещу името си в нарочен списък. След приключване на заседанието на Общото събрание списъкът се подписва от Председателя на Общото събрание и преброителите.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.7 /1/ Заседанието на Общото събрание се открива и води от Председателя на Управителния съвет.

/2/ Когато Председателят на Управителния съвет е възпрепятстван да открие и води Общото събрание, заседанието се открива от най-възрастния член на Управителния съвет, присъстващ в залата. Под неговото председателство могат да се провеждат само разисквания по избора и избор на Председател на провежданото Общо събрание.

/3/ В случаите по предходната алинея Общото събрание избира измежду присъстващите свой председател, който има мандат до приключването на заседанието. Ако заседанието на Общото събрание продължи повече от един ден, Общото събрание може да избере различни председатели в различните дни.

Чл.8./1/ Общото събрание се провежда по предварително обявения и публикуван дневен ред и не може да взима решения по въпроси, които не са включени в дневния ред обявен в поканата.

/2/. Всеки член на сдружението може да отправи предложение до Управителния съвет за включване в дневния ред на поставен от него проблем. Управителният съвет разглежда постъпилите предложения и определя дневния ред на предстоящото Общото събрание.

Чл.9 /1/ Дневният ред не подлежи на обсъждане и гласуване от Общото събрание. В случай, че в предварително обявения и публикуван дневен ред фигурира точка “Разни” обсъжданията и решенията по нея не могат да засягат въпроси, свързани с промяна на Устава, настоящия правилник, състава и структурата на Управителния и Контролен съвет.

/2/ В точка “Разни” могат да се обсъждат само текущи въпроси, както и да се приемат Декларации.

Чл.10. Председателят на Общото събрание има следните правомощия:

▪ ръководи заседанието на Общото събрание;

▪ дава думата за изказвания на присъстващите;

▪ следи за реда в залата, като обявява почивки, или прекъсва заседанието поради нарушаване на реда или по други причини, които възпрепятстват нормалната работа на заседанието;

▪ удостоверява с подписа си истинността на списъка по чл. 7;

▪ подписва протокола от Общото събрание.

ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗИСКВАНИЯ

Чл.11 /1/ Всеки член на Общото събрание има право да се изказва.

/2/. По Решение на Общото събрание, за всеки конкретен случай, може да бъде определена максималната продължителност на всяко изказване.

Чл.12. Всеки член на Общото събрание може да поиска прекратяване на обсъжданията по дадена точка от дневния ред. Решението за прекратяване на обсъждането се взима от Общото събрание.

Чл.13. Официално поканени лица – гости могат да се изказват, само след преценка и получаване на думата от Председателя. Гостите нямат право да се изказват по процедурни въпроси.

Чл.14. В заседанието на Общото събрание взима участие изпълнителният директор на сдружението, както и други негови служители в зависимост от обсъжданите въпроси.

Чл.15. /1/ Присъстващите на Общото събрание не могат да се изказват, без да са получили думата от Председателя.

/2/ Думата се иска от място с вдигане на ръка.

Чл.16 /1/ По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има искания за реплика или дуплика.

/2/ Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушение на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник или съдържат предложение за реда на провеждане на заседанието, включително и за: прекратяване на заседанието, отлагане на заседанието, прекратяване на разискванията; отлагане на разискванията; отлагане на гласуването.

/3/.Изказванията по процедурните въпроси не могат да имат продължителност повече от две минути.

/4/. Когато се обсъжда конкретен въпрос, изказванията могат да бъдат само по него. Когато член на Общото събрание се отклони от обсъждания въпрос, Председателят на Общото събрание му отправя предупреждение и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата.

/5/. Всеки член на Общото събрание има право на реплика. Репликата е кратко възражение по същество на приключило изказване. Тя трябва да бъде направена веднага след изказването и не може да бъде по –дълга от три минути. По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много две реплики.

/6/. Репликираният член на Общото събрание има право на отговор на репликата – дуплика, с времетраене до две минути.

Чл.17. Всеки член на Общото събрание може да иска прекъсване на заседанието. Когато е постъпило такова предложение Председателят на Общото събрание го подлага на гласуване незабавно и ако бъде прието обявява прекъсване на заседанието.

 

ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл.18. Общото събрание взима решения с явно гласуване, освен ако в настоящия правилник не е предвидено друго или ако Общото събрание вземе решение гласуването по дадена точка от дневния ред да бъде тайно.

Чл.19 /1/ Когато гласуването е явно се гласува “за”, “против” и “въздържал се”.

/2/ Явното гласуване се извършва с вдигане на ръка.

/3/ Явното гласуване се извършва по следния ред:

– основно предложение;

– предложение за поправки и/или допълнения;

– предложение за отхвърляне;

/4/ Когато има повече от едно предложение от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.

/5/ Когато дадено предложение бъде прието, останалите не се поставят на гласуване.

Чл.20. Вносителят на проект за решения или на вътрешно нормативни актове или части от тях може да ги оттегли преди гласуването по тях да е започнало.

Чл.21. Бюджетът на сдружението се гласува наведнъж.

Чл.22. /1/ Председателят на Общото събрание обявява резултата от гласуването веднага.

/2/ Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени веднага след приключването му, председателят на Общото събрание разпорежда то да бъде повторено. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.

Чл.23. Решенията на Общото събрание се взимат с мнозинство от присъстващите членове, освен в следните случаи, изчерпателни изброени в устава на сдружението.

Чл.24. Когато гласуването е явно, преброяването на гласовете се извършва от нарочни лица – преброители, които могат да са членове на Общото събрание.

 

ДИСЦИПЛИНАРНИ МЕРКИ

Чл.25 /1/ Председателят на Общото събрание може да налага на присъстващите на Общото събрание следните дисциплинарни мерки:

 1. напомняне / когато ораторът се отклони от предмета на разискване или наруши реда за провеждане на заседанието/;
 2. забележка / в случаите, когато въпреки направено напомняне ораторът продължи да нарушава реда, както и когато се обръща с оскърбителни думи, жестове или заплахи към членовете на Общото събрание/;
 3. отнемане на думата /след изтичане на времето за изказвания, ако има такива/ ;
 4. отстраняване от заседание /когато присъстващ на Общото събрание продължително не дава възможност за нормална работа по време на заседанието./

/2/ Всеки присъстващ на Общото събрание може да бъде отстранен от заседанието ако не спазва реда за изказване, отправя обидни думи или нарушава по друг начин реда в залата.

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОРГАНИ КЪМ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.26. /1/ Общото събрание може да образува временни или постоянни комисии. То избира техния председател и членовете им. Комисиите трябва да се състоят от нечетен брой лица и в тях могат да бъдат избирани само лица, присъстващи на конкретното заседание. Всеки член на Общото събрание, който е предложен за член на такива комисии може да си направи отвод.

/2/ Председателят на всяка от комисиите е длъжен да уведоми членовете и за насроченото заседание, както и за мястото и времето в което то ще се проведе. Всяка временна комисия може да заседава, ако присъстват повече от половината й членове. Решенията се взимат с мнозинство от присъстващите, освен, ако Общото събрание не реши друго. За заседанията се води протокол, който се подписва от председателя й.

 

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛЕН И КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл.27. Общото събрание провежда избор за членове на Управителен и Контролен съвет в следните случаи:

 1. при изтичането на мандата им.
 2. преди изтичането на мандата им в следните случаи:

– при подаване на оставка до Председателя на Управителния или Контролвия съвет;

– при обективна невъзможност на членът на Управителния или Контролния съвет да упражнява задълженията си по устава на сдружението;

– когато член на Управителния или Контролния съвет действа в разрез със задълженията си по устава, етичния кодекс, злоупотребява с дадените му права или пречи за нормалната работа ;

– при системно неучастие на член на Управителния или Контролния съвет

Чл.28. /1/ При провеждането на избор за членове на Управителен или Контролен съвет Общото събрание избира в началото на заседанието си следните комисии:

 1. Комисия по избора /приема кандидатурите за членове на Управителния или Контролен съвет и ги обявява пред Общото събрание/;
 2. Комисия по преброяването / осъществява преброяване на постъпилите гласовете/.

/2/ Броят на членовете на комисиите се определя за всеки отделен случай от Общото събрание в зависимост от конкретните обстоятелства около избора.

/3/ Всеки член на тези комисии може да бъде предлаган за член на Управителния или Контролния съвет, без да е необходимо да си прави отвод от временните комисии, в които е избран.

Чл.29 /1/ Предложенията за членове на Управителния или Контролния съвет могат да се правят само от членове на Общото събрание и трябва да бъдат мотивирани. Всеки член на Общото събрание може да прави предложения. Правят се устно в залата или писмено до комисията по избора. Самопредлагане не се допуска.

/2/ Когато предложенията са писмени, лицето, което ги е направило излага своите мотиви устно пред Общото събрание, след като кандидатурите бъдат обявени от председателя на Комисията.

Чл.30. Всеки член на общото събрание, чиято кандидатура е издигната има право да си направи отвод.

Чл.31 Лицата, предложени за членове на Управителен или Контролен съвет, които не присъстват в залата, трябва писмено предварително да са заявили своето съгласие да бъдат избрани.

Чл.32. /1/ Едно лице може да бъде кандидат само за едно избираемо място, независимо, че отговаря на условията за участие в повече от едно.

/2/ В случай, че член на Общото събрание бъде предложен в повече от едно избираемо място, той трябва непосредствено след обявяването на кандидатурите да избере за кое място иска да кандидатства.

Чл.33. Всеки кандидат за член на Управителен или Контролен съвет попълва декларация съобразно Приложение № 1 – неразделна част от настоящият правилник.

Чл.34. Когато за членове на Управителния или Контролен съвет бъдат предложени едновременно в един и същи мандат съпрузи, низходящи и възходящи роднини, както и роднини по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително, избор се провежда, като ако бъдат избрани такива лица единият от тях трябва да се откаже от мястото си. Неговото място се заема автоматично от следващия по брой гласове кандидат.

Чл.35. Гласуването за членове на Управителен и/или Контролен съвет се извършва явно, освен ако Общото събрание реши противното.

Чл.36. /1/ Когато гласуването е тайно, то се осъществява посредством бюлетина. Бюлетината е обща за Управителния съвет и Контролния съвет и се състои от толкова колони колкото са квотите в Управителния съвет и една колона за членовете на Контролния съвет. Всяка една колона е ясно обозначена и съдържа толкова редове за попълване, колкото са местата в дадената квота и съответно броя членове на Контролния съвет.

/2/ Всеки член на Общото събрание гласува тайно, като попълва бюлетината и поставя същата с попълнените имена на предпочитаните от него кандидати в специално предназначени за тази цел урни.

/3/ Задължително е попълването в бюлетината на двете имена на кандидата, така както те са посочени от председателя на комисията по избора.

/4/ В случай на дублиране на имена се попълват и трите имена на всеки кандидат, по начина, по който те са посочени от председателя на Комисията по избора. Могат да се правят съкращения само на собствените имена.

Чл.37. Преброяването се осъществява от Комисията по преброяването, която се подпомага при необходимост от служители на сдружението, определени от председателя на комисията.

Чл.38. /1/ Действителни са следните бюлетини:

 1. такива, в които има задрасквания, стига да има поне една посочена кандидатура;
 2. такива, в които има съкращения на собствените имена на кандидатите, ако по недвусмислен начин е ясно кое е лицето, за което е гласувано;
 3. такива, в които не са попълнени всички квоти или всички места в дадена квота, стига да има поне една посочена кандидатура в цялата бюлетина;
 4. такива които са частично скъсани, стига да не възниква съмнение относно тяхната цялост;
 5. такива, в които са посочени повече имена на кандидати от броя на местата в дадената квота, като се взимат предвид само тези имена, които съответстват на местата в съответната квота.

/2/ Недействителни бюлетини са:

 1. празните бюлетини;
 2. такива, в които не е посочено нито едно име от предложените;
 3. такива в които са задраскани всички имена;
 4. попълнените нечетливо;
 5. части от бюлетини.

/3/ Ако в бюлетината фигурират лица, които са предложени в дадена квота и такива, които не са, се взимат предвид само гласовете за предложените кандидати.

Чл.39. За избрани във всяка квота на Управителния съвет и Контролен съвет се считат тези кандидати, които са получили най-много гласове, съобразно броя места в дадената квота.

Чл.40. След като приключи с преброяването на гласовете, Педседателят на Комисията по преброяването обявява резултатите пред Общото събрание. В случай, че има равенство на гласовете за няколко кандидати, водещо до невъзможност да се попълнят местата в дадена квота на Управителния съвет или Контролния съвет, се провежда нов избор само между лицата с равни гласове. Ако Общото събрание реши изборът в този случай може да бъде и явен.

Чл.41. Комисията по преброяването и комисията по избор съставят протокол за работата си. Протоколите се подписват от председателите на двете комисии.

Чл.43. Бюлетините от проведения избор и протоколите на Комисиите по избора и преброяването се съхраняват 3 /три/ години след провеждането му.

 

РАЗНИ

Чл.43. /1/ За всяко заседание на Общото събрание на Сдружението, по възможност се прави аудио и/или видеозапис, в зависимост от конкретния случай и възможности и задължително се води протокол от нарочно лице – водещ протокола.

/2/ Протоколът се подписва от председателя на събранието, водещия протокола, председателя на комисията по преброяванията и преброителите.

Чл.44. По възможност, на членовете на Общото събрание, които не живеят в населеното място, в което се намира седалището на сдружението, може да се изплащат направените разходи от тях за пътни разноски във връзка с участието им в Общото събрание.

 

РАЗДЕЛ ІІ

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. КОНСТИТУИРАНЕ

Чл.45. Управителният съвет се състои от 3 човека.

Чл.46. Първото заседание на новоизбрания Управителния съвет се свиква от избрания Председател веднага след провеждането на избора, като заседанието се провежда същия ден или не по–късно от 7 дни след провеждането на избора.

 

РЪКОВОДСТВО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.47./1/ Управителният съвет се ръководи от Председател.

/2/.Председателят осъществява правомощията си съобразно Устава на сдружението.

/3/. Председателят осъществява своите правомощия в рамките на мандата, за който е избран.

/4/. Председателят, както и всеки член на Управителния съвет могат да бъдат предсрочно освободени:

 1. по тяхно искане – чрез подаване на оставка до председателя на Управителния съвет. В случаите, когато председателят подава оставка, той следва да уведоми за това Управителния съвет.
 2. при обективна невъзможност на лицата да изпълняват своите задължения;
 3. когато действат в разрез със задълженията си съобразно устава на сдружението, етичния кодекс и Решенията на общото събрание и разпорежданията на Управителния съвет.
 4. при системно, три или повече последователно пъти, без уважителна причина, неучастие в заседанията на Управителния съвет.
 5. при навършване на определената възраст за участие в Сдружението (70 години).

/5/. При наличие на някое от обстоятелствата по ал. 4, Председателят на Управителния съвет, а в негово отсъствие изрично упълномощен от Управителя член на Управителния съвет, е длъжен да свика Управителния съвет за обсъждане на случая и вземане на решение за провеждане на извънредно Общо събрание за освобождаване на член на Управителния съвет и за попълване на състава на същия.

/6/. Обстоятелствата по т. 2, т.3 и т.4 могат да бъдат констатирани от всеки член на Управителния съвет или член на Общото събрание, който следва да уведоми Председателя на Управителния съвет, който от своя страна следва да постави въпроса за разглеждане на следващото заседание на Управителния съвет. Управителният орган следва да вземе решение за създаване на Временна комисия, която да установи наличието на някое от обстоятелствата по- горе. Временната комисия проучва въпроса, изслушва засегнатото лице и в едномесечен срок изготвя доклад, в който констатира наличието или липсата на някое от обстоятелствата.

/7/. Докладът на комисията по ал.6 се представя на Председателя на Управителния съвет, който го включва за разглеждане в дневния ред на следващото предстоящо заседание на Управителния съвет.

/8/. До провеждането на Общото събрание за попълване на състава на Управителния съвет, всички негови решения са валидни, при условие, че отговарят на изискванията на Устава на сдружението.

/9/. В случай, че Председателят на управителния съвет подаде оставка от заеманата длъжност, но не и като член на Управителния съвет, той се освобождава от заеманата длъжност, като остава член на Управителния съвет. Управителният съвет следва да насрочи по реда предвиден в устава, извънредно общо събрание за нов избор на председател.

 

         

ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.48./1/ Заседанията на Управителния съвет се ръководят от неговия Председател, който е и председател на Сдружението.

/2/. При отсъствие, Председателят на Управителния съвет възлага на някои от членовете на Управителния съвет да ръководи заседанията.

/3/. За всяко предстоящо заседание на Управителния съвет се изпраща покана до неговите членове, съдържаща предстоящия за разглеждане дневния ред. Поканата се изпраща по електронна поща, най – малко 7 дни преди датата на заседанието.

/4/. Всеки член на Управителния съвет, както и изпълнителният директор могат да предлагат и извън срока по ал.3, в дневния ред да бъдат включени неотложни въпроси.

/5/. За всяко проведено заседание на Управителния съвет се съставя протокол, който се подписва от председателстващия заседанието и водещия протокола.

/6/. Протоколът за проведените заседания се изготвя на хартиен носител, съдържа имената на присъстващите, взетите решения и лицата, които са се запознали с него.

/7/. Лицето, което изготвя протоколите от заседанията на Управителния съвет може да бъде различно за всеки отделен случай.

/8/. По време на заседание всеки член на Управителния съвет не следва:

 1. да прекъсва изказващият се;
 2. да отправя лични заплахи, оскърбителни думи или жестове;
 3. да има непристойно поведение или постъпки, които да нарушават реда на заседанието.

/9/. При наличие на някое от обстоятелствата по ал.8, председателстващият заседанието на Управителния съвет може да отнеме думата, а в крайни случаи и да отстрани от заседанието на лицето нарушаващо реда.

/10/. По време на заседанията на Управителния съвет участие в тях без право на глас могат да вземат и служители на сдружението, почетни членове или външни лица, които имат отношение към обсъжданите в дневния ред на заседанието въпроси.

/11/. След провеждането на съответното заседание всеки член на Управителния съвет може да получава възнаграждение за участието в него.

/12/. Информация за проведените заседания на Управителния съвет се поставя в интернет страницата на сдружението.

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОРГАНИ КЪМ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.49. /1/. Управителният съвет упражнява своите правомощия съгласно действащия Устав.

/2/. За изпълнение на правомощията по ал.1 Управителният съвет може да създава постоянни или временни комисии, работни групи или др. Временните комисиите се формират ad hoc въз основа на решение на Управителния съвет за обсъждане и/или разрешаване на конкретен проблем.

/3/. Броят на членовете на всяка комисия или работна група следва да е нечетно число, като решенията се вземат с явно гласуване с мнозинство от присъстващите. За проведените заседания на всяка комисия се съставя протокол.

/4/. Свикването на специализирания орган се извършва от изпълнителния директор, който, в случай, че присъства на заседанието, следва да запознае членовете на комисията с наличната информация по предстоящия за разглеждане въпрос.

/5/. За проведеното заседание на комисията или работната група се съставя протокол, който се подписва от нейния председател и протоколиращия. Наред с това, комисията или съответната работна група запознава Управителния съвет с извършеното от нея и при необходимост изготвя предложение до Управителния съвет за вземане на решение по разглеждания проблем.

/6/. При необходимост в работата на постоянните и временните комисии и работните групи могат да участват като експерти и консултанти и нечленове на Управителния съвет или Сдружението.

/7/. След провеждането на съответното заседание всеки член на комисия или работна група може да получава възнаграждение за участието в него.

 

РАЗДЕЛ III

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. КОНСТИТУИРАНЕ

Чл.50. Контролния съвет се състои от 3човека.

Чл.51. Първото заседание на новоизбрания Контролен съвет се свиква от избрания Председател веднага след провеждането на избора, като заседанието се провежда същия ден или не по–късно от 7 дни след провеждането на избора.

 

РЪКОВОДСТВО НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.52./1/ Контролния съвет се ръководи от Председател.

/2/.Председателят осъществява правомощията си съобразно Устава на сдружението.

/3/. Председателят осъществява своите правомощия в рамките на мандата, за който е избран.

/4/. Председателят, както и всеки член на Контролния съвет могат да бъдат предсрочно освободени:

 1. по тяхно искане – чрез подаване на оставка до председателя на Управителния съвет. В случаите, когато председателят подава оставка, той следва да уведоми за това Управителния съвет.
 2. при обективна невъзможност на лицата да изпълняват своите задължения;
 3. когато действат в разрез със задълженията си съобразно устава на сдружението, етичния кодекс, Решенията на общото събрание и разпорежданията на Управителния съвет.
 4. при системно, три или повече последователно пъти, без уважителна причина, неучастие в заседанията на Контролния съвет.
 5. при навършване на определената възраст за членствор в Сдружението (30 години).

/5/. При наличие на някое от обстоятелствата по ал. 4, Председателят на Контролния съвет, уведомява председателя на Управителния съвет, а в негово отсъствие изрично упълномощен от Управителя член на Управителния съвет. Управителния съвет обсъжда случая и вземане на решение за провеждане на извънредно Общо събрание за освобождаване на член на Контроленя съвет и за попълване на състава на същия.

/6/. Обстоятелствата по т. 2, т.3 и т.4 могат да бъдат констатирани от всеки член на Контролния или Управителния съвет или член на Общото събрание, който следва да уведоми Председателя на Управителния съвет, който от своя страна следва да постави въпроса за разглеждане на следващото заседание на Управителния съвет. Управителният орган следва да вземе решение за създаване на Временна комисия, която да установи наличието на някое от обстоятелствата по- горе. Временната комисия проучва въпроса, изслушва засегнатото лице и в едномесечен срок изготвя доклад, в който констатира наличието или липсата на някое от обстоятелствата.

/7/. Докладът на комисията по ал.6 се представя на Председателя на Управителния съвет, който го включва за разглеждане в дневния ред на следващото предстоящо заседание на Управителния съвет.

/8/. До провеждането на Общото събрание за попълване на състава на Контролния съвет, всички негови решения са валидни, при условие, че отговарят на изискванията на Устава на сдружението.

/9/. В случай, че Председателят на Контролния съвет подаде оставка от заеманата длъжност, но не и като член на Контролния съвет, той се освобождава от заеманата длъжност, като остава член на Контролния съвет. Това обстоятелство се докладва на Управителният съвет, който следва да насрочи по реда предвиден в устава, извънредно общо събрание за нов избор на председател.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.53./1/ Заседанията на Контролния съвет се ръководят от Председателя на Контролния съвет.

/2/. При отсъствие, Председателят на Контролния съвет възлага на някои от членовете да ръководи заседанията.

/3/. За всяко предстоящо заседание на Контролния съвет, се изпраща покана до неговите членове, съдържаща предстоящия за разглеждане дневния ред. Поканата се изпраща по електронна поща, най – малко 7 дни преди датата на заседанието. Копие от поканата се изпраща и на Председателя на Управителния съвет, който може да участва в заседанията на Контролния съвет със съвещателен глас.

/4/. Всеки член на Контролния съвет, Председателя на Управителния съвет, както и изпълнителният директор могат да предлагат и извън срока по ал.3, в дневния ред да бъдат включени неотложни въпроси.

/5/. За всяко проведено заседание на Контролния съвет се съставя протокол, който се подписва от председателстващия заседанието и водещия протокола.

/6/. Протоколът за проведените заседания се изготвя на хартиен носител, съдържа имената на присъстващите, взетите решения и лицата, които са се запознали с него.

/7/. След провеждането на съответното заседание всеки член на Контролния съвет и Председателя на Управителния съвет може да получава възнаграждение за участието в него.

/8/. Информация за проведените заседания на Управителния съвет се поставя в интернет страницата на сдружението.

 

ОБСЕГ НА КОМПЕТЕНЦИЯТА НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ.

ОТЧИТАНЕ РАБОТАТА НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.54. /1/ Председателят на Контролния съвет има право да присъства на заседанията на Управителния съвет с право на глас, но с право на участие в дискусиите

/2/ контролният съвет следи за изпълнение на бюджета на Сдружението и за изразходване на финансовите средства

/3/. Контролният съвет ревизира дейността на Сдружението и представя доклад за съответния отчетен период пред Общото събрание.

/4/. Контролният съвет:

 1. Упражнява контрол върху финансовите документи и деловодна дейност на сдружението, стопанисването на имуществото и дейностите, свързани с набиране на допълнителни финансови средства;
 2. Представя пред Общото събрание на членовете на Сдружението отчет за своята дейност;
 3. Проучва и дава становища по жалби, сигнали и предложения на членове на сдружението, както и по спорове, свързани с дейността на сдружението

ГЛАВА ІІІ

 

ЧЛЕНСТВО В СДРУЖЕНИЕТО

 

ПРИЕМАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ

Чл.55./1/ Членове на сдружението могат бъдат лицата посочени в чл. 10 от устава

/2/ Приемането на нови членове се извършва въз основа на писмено заявление, преподписано от действащ член на сдружението в качеството му на гарант, отправено до Управителния съвет, който се произнася по нея на първото си следващо заседание, но не по–късно от един месец. Към молбата се прилага писмена декларация от лицето.

/3/ Решението на Управителния съвет по молбата за членство се съобщава на кандидата.

/4/ Отказът на Управителния съвет да уважи молба за членство трябва да бъде в писмена форма. Той може да бъде обжалван пред Общото събрание.

         /5/ Приетите въз основа на решението на Управителния съвет членове сключват договор за членство, по силата на който поемат неотменимо за срока си на членство, че ще включват задължително в договорите с други членове на сдружението, арбитражна клауза и признават без протест решенията на арбитражният съд към Асоциация на дърводобивните и дървопреработвателни фирми в България

/6/ Дейността на арбитражния съд се урежда с отделен Правилник.

РЕД И НАЧИН ЗА ИНФОРМИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.56. Сдружението информира за своята дейност чрез публикуване в своята интернет страница, съобщения в медиите, пресконференции или в друга подходяща за конкретния случай форма.

Чл.57 /1/ С цел осигуряване на прозрачност и яснота в дейността на сдружението, Сдружението предоставя на своите членове информация за дейността си, въз основа на направено от тях искане в устна или писмена форма /заявление/.

/2/ Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път.

Чл.58. /1/ Когато се отнася до предоставяне на информация относно дейността на ръководните или специализираните органи на сдружението, заявлението следва да бъде в писмена форма и да е адресирано до председателя на Управителния съвет или изпълнителния директор, който от своя страна го докладва на Управителния съвет, както и да съдържа:

 1. трите имена на заявителя, ако е физическо лице, съответно – наименованието и седалището му, ако е юридическо лице;
 2. описание на исканата информация;
 3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
 4. адреса за кореспонденция със заявителя.

/2/ Ако в заявлението не се съдържат данните по ал. 1, т. 1, 2 и 4, то се оставя без разглеждане.

/3/ Писмените заявления без тези в електронна форма за предоставяне на информация подлежат на задължителна регистрация в деловодството на сдружението.

Чл.59. /1/ Формите за предоставяне на информация са:

 1. преглед на информацията – оригинал или копие;
 2. копия на хартиен носител, които се предоставят, ако за това има техническа възможност и не води до необосновано увеличаване на разходите по предоставянето
 3. копия на технически носител.

/2/ За предоставяне на информация могат да се използват една или повече от формите по ал. 1 чл. 60 (1) Заявленията по чл. 52, ал.1 се разглеждат на следващото предстоящо заседание на Управителния съвет, в рамките на което Управителния съвет взема решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата информация и уведомява заявителя за своето решение.

/3/ Всички уведомления, решения или друга кореспонденция, изхождащи от Сдружението и адресирани до заявителя, са в писмена форма, като му се изпращат по пощата с обратна разписка или му се предоставят лично срещу подпис в офиса на сдружението.

Чл.61. /1/ Когато не е ясно точно каква информация се иска или тя е формулирана  много общо или неясно, в 7 – дневен срок от постъпване на заявлението, заявителят се уведомява за това и му се дава право да уточни предмета на исканата информация. Ако това не бъде извършено, заявлението се оставя без разглеждане.

Чл.62. Когато се иска информация устно, детайлите около нейното предоставяне се уточняват към момента на запитването.

Чл.63. /1/ Когато се иска информация за суми, разпределени на членове или нечленове, за предоставянето й е необходимо предварително изрично писмено съгласие на тези лица.

/2/ В решението си по чл.57, ал. 1, сдружението е длъжно да спази точно условията, при които третото лице е дало съгласие за предоставяне на отнасящата се до него информация

/3/ При неполучено съгласие от третото лице в срока по ал. 1 или при изричен отказ да се даде съгласие, се предоставя исканата информация в обем и по начин, който не разкрива информацията, отнасяща се до третото лице.

/4/ Когато се иска информация за координати за контакт, авторство, регистриране на произведения или др. подобни за други правоносители – членове или нечленове на сдружението, такава се предоставя без такова съгласие да е необходимо.

Чл.64. Всеки член на сдружението е длъжен да спазва изисквания за конфиденциалност по отношение на предоставената му по този раздел информация и да не я използва, за да преследва цели, различни от установените в Устава на сдружението.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл.65. /1/ Членството в сдружението се прекратява:

 1. с едностранно волеизявление на всеки член до сдружението;
 2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на член на сдружението – физическо лице;
 3. с изключването на член на сдружението;
 4. с прекратяването на юридическото лице- член на сдружението;

Чл.66. По всички въпроси, неуредени в този правилник се взимат решения за конкретния случай от компетентния за това орган.