Предложения работна група

Съгласно Заповед № РД 09-635/02.07.2019 г. на Министъра на МЗХГ за включване на Цветан Иванов Цонев – Председател на Управителния съвет на „Асоциация на дърводобивните фирми в България” в работна група за промени в НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ беше направен анализ на актуалното състояние на наредбата.

Членовете на „Асоциация на дърводобивните фирми в България” обсъдиха проблемите при прилагането на същата и предложение за промяната и. Възложиха на Председателя на Управителния съвет на „Асоциация на дърводобивните фирми в България” Цветан Иванов Цонев да внесе предложение за промени.