Устав

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) Сдружението  е юридическо лице с нестопанска цел, учредено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и настоящия Устав.

            (2) Сдружението  се самоопределя като сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на чл. 2 от ЗЮЛНЦ.

(3) Сдружението е отделно юридическо лице от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество.

(4) Членовете на Сдружението не отговарят лично за задълженията на Сдружението.

(5) Членовете на Сдружението отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

(6) Сдружението се създава за неопределен срок.

Чл.2. Наименованието на сдружението е: “Асоциация на дърводобивните и дървопреработвателни фирми в България или съкратено „АДДБ” се изписва на български език. Наименованието на английски език е

“ Association  of  Logging and Wood Processing Companies in Bulgaria”, или съкратено “ALWCB”.

Чл.3.(1) Седалището на сдружението е: гр. Търговище

(2) Адресът на управление е: ул. „Бенковски №1”,  вх.Б, ет.2, офис.10 електронна поща :  addb@abv.bg

Чл.4. Във всяко писмено изявление от името на Сдружението се посочват неговото наименование, седалище, адрес на управление, както и данни за неговата регистрация, включително и ЕИК номер.

Чл.5. (1) Сдружението може да открива и закрива клонове във всяка българска община, във всяко населено място, във всеки район в градовете с районно деление, както и във всяка чужда държава.

(2) Наименованието на клоновете на Сдружението се образува като към наименованието на Сдружението се добавя указанието „Клон” и населеното място, където е седалището на клона.

(3) Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител и извършват дейностите, определени с решението за откриването им. Със същото решение се определят и ограниченията в правомощията и представителната власт на управителя.

(4) В клонове с над 10 члена могат да се назначават работни съвети в състав от 3 до 7 члена, заедно с Управителя на клона. Работните съвети подпомагат дейността на Управителя на клона.

(5) Управителите на клонове и членовете на работните съвети се назначават от Управителния съвет на сдружението.

(6) По решение на Общото събрание правомощията да открива и закрива клонове се възлага на Управителния съвет на сдружението.

ІІ. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

Чл.6. Целите на Сдружението са:

(1) Да представлява интересите на своите членове  пред правителствените, държавните  и местни органи .

(2) Сдружението защитава социално икономическите интереси на своите членове и на дърводобивният бранш като цяло.

(3) Сдружението е страна и по колективното трудово договаряне в бранша.

(4) Популяризира и подпомага въвеждането и поддържането  на стандартите за добрите практики в дърводобива и преработката на дървесина .

(5)Предприема инициативи и участва в разработването  нова  и  промените в действащата  нормативната уредба отнасяща се до  бранша.

(6) Разработване на проекти за въвеждане и поддържане на стандартите за добрите практики в дърводобива и преработката на дървесина .

(7) Посредничество между държавните организации и бизнеса за решаване на проблеми и/или при защита интересите на членовете на Асоциацията.

(8) Създаване на подходящи условия и среда, подпомагащи  работата на  фирмите от бранш дърводобив.

(9) Насърчаване на конкурентноспособността.

(10) Насърчаване на въвеждането на съвременна и ефективна  организация на работа в дърводобива .

(11) Насърчаване внедряването на иновативни технологии и идеи в бранша.

(12) Осигуряване на достъп и обмен на информация и ноу-хау  между  членовете на асоциацията и световните опит и практики.

(13) Стратегически партньори на Сдружението при постигане на целите са юридически лица с нестопанска цел, донорски международни и/или национални програми и институции, българските и чуждестранните централни и местни власти, бизнес средите.

(14) За осъществяване на своите цели Сдружението може да членува в български, чуждестранни и международни организации, да участва в коалиции, комитети, форуми и други форми на партньорство, да се сдружава или самостоятелно да учредява търговски дружества.

(15) Ще си сътрудничи със сродни  организации от  страните на ЕС,  страните кандидат членки за ЕС и други държави.

(16) Ще си сътрудничи и ще подпомага сродните организации  в държави кандидат членки на ЕС за по-лесно адаптиране към европейското законодателство и европейските ценности.

Чл.7. За постигане на целите си Сдружението използва средства и извършва дейности, позволени от закона, включително:

(1) Изготвяне, организиране, координация и осъществяване на проекти;

(2) Организиране и провеждане на симпозиуми, семинари, срещи, кръгли маси, конкурси, курсове в страната и чужбина и други обществено приети форми на общуване и контакти;

(3) Изготвяне на проучвания, експертна и изследователска дейност;

(4) Осъществяване на други позволени от закона дейности, подпомагащи осъществяването на целите на Сдружението.

(5) Осъществяване на доброволно и извънсъдебно уреждане на спорове между членове на сдружението и държавните органи  чрез арбитражи  и  медиация.

Чл.8. Предмет на дейност на Сдружението:

Сдружението осъществява дейност в обществена полза като извършва всякакъв вид позволени от закона нестопански дейности, които допринасят за постигане целите на Сдружението.

 

III. ЧЛЕНСТВО

Чл.9. Основните принципи на членство в Асоциация на дърводобивните и дървопреработвателни фирми в България  са:

(1) доброволност на членството;

(2) правото на всеки член да избира и да бъде избиран в ръководните органи на сдружението;

(3) изборност и мандатност на ръководните органи;

(4) взаимопомощ и сътрудничество между членовете;

(5) да не се уронват престижа и доброто име на Сдружението и неговите членове;

Чл.10. Членовете на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица,който извършват стопанска ,развойна , информационна и други дейности свързани с дърводобив и търговия с дървесина и преработката и  ползващи се с добро име в обществото, стриктно спазват законите на Р.България и приемат и спазват настоящия устав.

Чл.11. Членовете на Сдружението се приемат по тяхно писмено заявление, преподписано от действащ член на сдружението в качеството му на гарант, отправено до Управителния съвет, в което е изразено изричното желание на кандидата да стане член на Сдружението и заявление за приемане на Устава на Сдружението и другите му устройствени документи.

Чл.12. Членовете на Сдружението имат право:

(1) да участват в управлението и в дейността на Сдружението;

(2) да участват с право на глас в Общото събрание на Сдружението лично или чрез делегати;

(3) да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Сдружението;

(4) да бъдат информирани за дейността на Сдружението;

(5) да се ползват от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му в съответствие с разпоредбите на настоящия Устав;

(6) да бъдат гаранти за кандидат-членове на Сдружението;

(7) лицата, избрани за почетни членове на Сдружението не заплащат членски внос.

Чл.13. Членовете на Сдружението са длъжни:

(1) да внасят такси и членски внос в размер, срок и по ред, определени от Управителния съвет;

(2) да спазват Устава на Сдружението, вътрешните му актове и решенията на Общото събрание, Управителния съвет на Сдружението и Контролния съвет на Сдружението;

(3) да съдействат за постигане на целите на Сдружението и утвърждаване на неговия авторитет и престиж в Република България и в чужбина, и да опазват имуществото му;

(4) да са лоялни и пазят поверителната информация на Сдружението, до която имат достъп.

Чл.14. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението. Членските права и задължения не подлежат на прехвърляне и не преминават върху други лица при смърт.

Чл.15. Членството се прекратява:

(1) с едностранно писмено заявление, отправено до Управителния съвет на Сдружението. В този случай членството се счита прекратено от датата на депозиране на заявлението пред Управителния съвет на Сдружението;

(2) със смъртта или с поставянето под пълно запрещение;

 (3) за членовете юридически лица – с прекратяването им;

(4) с прекратяване на Сдружението;

(5) с изключване;

(6) при невнасяне на три последователни членски вноски;

(7) при прекратяване на членството лицето, чието членство е прекратено, няма право да претендира за част от имуществото на Сдружението, нито за връщане на платени първоначална и членски вноски. Прекратилият членството си член на Сдружението е длъжен да изплати просрочените вноски за периода на членството му до момента на прекратяването.

Чл.16. Решението за изключване се взема от Общото събрание или при възлагане от него от Управителния съвет на Сдружението в случай на:

(1) виновно нарушаване или системно неизпълнение на задълженията по чл. 13 или на други разпоредби на настоящия Устав и/или другите вътрешни актове на Сдружението;

(2) виновно неизпълнение на законосъобразни решения на Общото събрание;

(3) виновно неизпълнение на законосъобразни решения на Управителния съвет и Контролния съвет;

(4) поведение, което уронва авторитета или престижа на Сдружението или на неговите членове, или поведение в разрез с целите на Сдружението, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.

Чл.17. Решението за изключване, взето от Управителния съвет, може да бъде обжалвано пред Общото събрание на Сдружението в едномесечен срок, считано от получаване на писменото, включително чрез e-mail, съобщение за изключване.

 

 1. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.18.(1) Органи на Сдружението са Общо събрание, Управителен съвет и Контролен съвет. Върховен орган на сдружението е Общото събрание.

(2) Управителният орган на сдружението е Управителния съвет.

(3) Сдружението може да избира и почeтен председател, извън членовете на сдружението, който може да участва в Управителния съвет.

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Състав

Чл.19. (1) Членовете на Сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител при спазване на изискванията за упълномощаване, предвидени в ЗЮЛНЦ и другите приложими нормативни актове.

(2) При достигане на числен състав на сдружението над 100 члена, Общото събрание на сдружението се състои от Председателя на Управителния съвет, от членовете на Управителния и Контролния съвет и по един делегат от всеки клон, избран по ред, определен от Управителния съвет на сдружението. При числен състав на клон над 100 члена, се избира по един делегат на всеки 100 члена, а при остатък над 50 члена се избира още един делегат.

Чл.20. Компетентност на Общото събрание:

(1) изменя и допълва Устава;

(2) приема други вътрешни актове, или възлага това на Управителния съвет;

(3) избира членовете на Управителния и на Контролния съвет и ги освобождава;

(4) избира и освобождава Председателя на Сдружението;

(5) приема и изключва членове на Сдружението или възлага това на Управителния съвет;

(6) взема решение за откриване и закриване на клонове или възлага това на Управителния съвет;

(7) взема решение за участие в други организации или възлага това на Управителния съвет.

(8) взема решение за преобразуване и прекратяване на Сдружението;

(9) приема основните насоки и програма за дейността на сдружението или възлага това на Управителния съвет;

(10) приема бюджета на Сдружението;

(11) взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски, или възлага това на Управителния съвет;

(12) приема отчета за дейността на Управителния съвет;

(13) отменя решения на Управителния съвет, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;

(14) одобрява отчета на контролния съвет.

(15) Взема решение за освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на Управителния и Контролния съвет;

Чл.21. Решенията на Общото събрание са задължителни за членовете и другите органи на Сдружението.

Чл.22. Решенията на Управителния и Контролния съвет, които са взети в противоречие със закона, устава или решения на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на Сдружението, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

 

Свикване на Общо събрание

Чл.23.(1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една десета от членовете на сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет не отправи покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от Съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или упълномощено от тях лице.

(2) Редовно Общо събрание се свиква при приключване на всяка финансова година. Извънредно Общо събрание се свиква от Управителния съвет или по искане на една десета от членовете на Сдружението, когато важни причини налагат това.

(3) Поканата за свикване на Общото събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание, и по чия инициатива то се свиква.

(4) поканата се обявява в сайта на асоциацията и се изпраща по имейл или СМС до всички членове на сдружението  и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

 

Кворум

Чл.24. Общото събрание е законно, ако повече от половината му членове присъстват лично или се представляват от надлежно упълномощен представител. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Чл.25.(1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

(2) Едно лице може да представлява не повече от трима члена на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

(3) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове и техните представители. Членовете на Сдружението се легитимират и удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря наОбщото събрание.

(4) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

 

Решения

Чл.26.(1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

(2) Решенията по чл.20, ал.1 и ал.8 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

(4) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако законът предвижда друго.

 

Протокол

Чл.27. (1) За заседанията на Общото събрание се води протокол според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

 

Контрол

Чл.28. Всеки член на Сдружението, Управителният съвет,както и Контролният съвет, могат да сезират съда по регистрацията на Сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на Общото събрание или за съответствието му с настоящия Устав. Това може да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.29.(1) Управителният съвет се състои от три лица, заедно с Председателя, които са членове на Сдружението. Членовете на Управителния съвет се избират за срок от пет години и изпълняват функциите си до избор на нов Управителен съвет или до прекратяване на членството им в Сдружението.

(2) Председателят на Сдружението се избира от Общото събрание за срок от пет години или до прекратяване на членството им в Сдружението.

(3) Председателят и членовете на Управителния съвет могат да бъдатпреизбирани без ограничение.

(4) Управителният съвет може да назначи почетенпредседател, който не е член на сдружението.

Компетентност

Чл.30. (1) Компетентност на Управителния съвет:

 1. представлява Сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
 2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на Устава;
 4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
 5. ежегодно подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
 6. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;
 7. определя адреса на Сдружението;
 8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;
 9. изпълнява задълженията, предвидени в Устава;
 10. приема други вътрешни актове когато това му е възложено от Общото събрание;
 11. приема и изключва членове когато това му е възложено от Общото събрание;
 12. взема решение за откриване и закриване на клонове когато това му е възложено от Общото събрание;
 13. взема решение за участие в други организации когато това му е възложено от Общото събрание;
 14. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението когато това му е възложено от Общото събрание;
 15. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски когато това му е възложено от Общото събрание;
 16. определя ликвидатор;
 17. определя почетни членове на Сдружението и почетен Председател.

(2) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя на Управителния съвет. Председателят е длъжен да свиква заседание на Управителния съвет най-малко веднъж на един месец и при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.

(3) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието присъстват повече от половината от членовете му.

(4) Решение може да се вземе и не пресъствено, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет.

(5) Решенията се вземат с мнозинство на присъстващите, а решенията по чл.30, ал.1 т.3 от Устава и тези по чл. 31, т. 3 и 6 от ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 2 от ЗЮЛНЦ – с мнозинство от всички членове.

 

Председател на Управителния съвет

Чл.31. Председателят представлява Управителния съвет.

Чл.32 (1). Председателят на Управителния съвет на Сдружението:

1.осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;

2.подготвя доклада за дейността на Сдружението веднъж годишно;

3.изпълнява и други функции, възложени му от закона, този Устав и другите вътрешно-нормативни документи на Сдружението.

(2) Председателят на Управителния съвет може да упълномощава други лица – членове на Сдружението да го представляват.

 

 

Книги на Сдружението

Чл.33. Общото събрание на Сдружението, Управителният съвен и Контралният съвет водят книги за протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите заседанията и лицата, изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписите си. Членовете на Сдружението могат по всяко време да се запознаят с книгите и да получават преписи или извлечения от протоколите.

 

Контролен съвет

Чл.34.(1) Контролният съвет се състои от три лица. Членовете на Контролния съвет се избират за срок от пет години и изпълняват функциите си до избор на нов Контролен съвет.

(2) Председателят на Контролния съвет се избира от Общото събрание за срок от пет години.

(3) Председателят и членовете на Контролния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Чл.35. (1) Членовете на Контролния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

(2) Членовете на съвета са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на сдужението, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от сдружението.

(3) Контролният съвет проверява дейността на сдружението и отчита своята работа пред Общото събрание.

(4) Контролният съвет може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета по силата на изрично писмено пълномощно. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъствуващ.

(5) Решенията се приемат с обикновено мнозинство освен, ако в този устав е предвидено друго.

(6) Контролният съвет може да приема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

 

 1. ИМУЩЕСТВО

Чл.36. Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движими и недвижими вещи, парични средства, вземания, неимуществени права и други права в съответствие с приложимите нормативни актове.

Чл.37. Източници на имуществото на Сдружението са:

(1) Внесените членски и други имуществени вноски, включително допълнителни вноски от членовете на Сдружението.

(2) Имущество, предоставено чрез дарения, завещания, спонсорство от български и чуждестранни физически или юридически лица, подкрепящи дейността на Сдружението;

(3) Приходи от дейностите на Сдружението, включително от допълнителните стопански дейности.

 

Членски внос

Чл.38. Членският внос е годишен и се внася до края на всяка текуща година по сметка или в касата на Сдружението.

 

Управление и разходване на имуществото

Чл.39. (1) Управлението и разпореждането с имуществото на Сдружението се извършва от Управителния съвет в съответствие с действащото законодателство на Република България, настоящия Устав и другите вътрешни актове на Сдружението, по начин осигуряващ максимално постигане на основните цели и защита на интересите на Сдружението.

(2) Имуществото на Сдружението се ползва само за цели и по начин, съответстващ на настоящия Устав и действащото законодателство.

Чл.40. Сдружението води отчетност съгласно действащото законодателство на Република България.

Чл.41.(1) Ежегодно Управителният съвет съставя проектобюджет на Сдружението, който се приема от Общото събрание.

(2) При необходимост Управителният съвет може да извършва актуализации на бюджета.

Покриване на загуби

Чл.42. При наличие на загуби на Сдружението, Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на Сдружението. Решението се взема с мнозинство 2/3 гласа от всички членове на Сдружението.

 

 1. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

 

Преобразуване и прекратяване

Чл.43. Сдружението се прекратява:

1 по решение на Общото събрание;

2 по решение на окръжния съд по седалището на сдружението в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗЮЛНЦ.

Ликвидация

Чл.44. (1) При прекратяване на Сдружението, с изключение на случаите на преобразуване, се извършва ликвидация, за която съгласно чл. 14, ал. 1 от ЗЮЛНЦ се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице, а в случаите на чл. 13, ал. 4 и чл. 14, ал. 3 от ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя от окръжния съд по седалището.

(3) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване на движимото и недвижимото имущество.

(4) Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя поравно между членовете на Сдружението.

 

VІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Списъкът на учредителите, подписали настоящия Устав е неразделна част от него.
 • 2. За неуредените от настоящия Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и другите приложими български нормативни актове. Разпоредбите на настоящия Устав, които противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.
 • 3. Сдружението има свой печат, емблема, флаг и бланка, които се одобряват от Управителния съвет. Изключителните права върху символите принадлежат само на Асоциация на дърводобивните фирми в България.

Този Устав е приет с решение на Учредителното събрание на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза, проведено в гр.Търговище  на 03.06.2019 г.