Кои сме ние

Асоциацията е учредена 14.06.2019 г. като доброволно сдружение с нестопанска цел в обществена полза от две физически и седем юридически лица.

Мисията на Асоциацията е да защитава и представлява интересите на своите членове и на бранша като цяло.

Целите ни са:

 • Да представлява интересите на своите членове пред правителствените, държавните и местни органи .
 • Сдружението защитава социално икономическите интереси на своите членове и на дърводобивният бранш като цяло.
 • Сдружението е страна и по колективното трудово договаряне в бранша.
 • Популяризира и подпомага въвеждането и поддържането на стандартите за добрите практики в дърводобива и преработката на дървесина .
 • Предприема инициативи и участва в разработването нова и промените в действащата нормативната уредба отнасяща се до бранша.
 • Разработване на проекти за въвеждане и поддържане на стандартите за добрите практики в дърводобива и преработката на дървесина .
 • Посредничество между държавните организации и бизнеса за решаване на проблеми и/или при защита интересите на членовете на Асоциацията.
 • Създаване на подходящи условия и среда, подпомагащи работата на фирмите от бранш дърводобив.
 • Насърчаване на конкурентноспособността.
 • Насърчаване на въвеждането на съвременна и ефективна организация на работа в дърводобива .
 • Насърчаване внедряването на иновативни технологии и идеи в бранша.
 • Осигуряване на достъп и обмен на информация и ноу-хау между членовете на асоциацията и световните опит и практики.
 • Стратегически партньори на Сдружението при постигане на целите са юридически лица с нестопанска цел, донорски международни и/или национални програми и институции, българските и чуждестранните централни и местни власти, бизнес средите.
 • За осъществяване на своите цели Сдружението може да членува в български, чуждестранни и международни организации, да участва в коалиции, комитети, форуми и други форми на партньорство, да се сдружава или самостоятелно да учредява търговски дружества.
 • Ще си сътрудничи със сродни организации от страните на ЕС, страните кандидат членки за ЕС и други държави.
 • Ще си сътрудничи и ще подпомага сродните организации в държави кандидат членки на ЕС за по-лесно адаптиране към европейското законодателство и европейските ценности.

Средствата за постигането им са:

 • За постигане на целите си Сдружението използва средства и извършва дейности, позволени от закона, включително:
 • Изготвяне, организиране, координация и осъществяване на проекти;
 • Организиране и провеждане на симпозиуми, семинари, срещи, кръгли маси, конкурси, курсове в страната и чужбина и други обществено приети форми на общуване и контакти;
 • Изготвяне на проучвания, експертна и изследователска дейност;
 • Осъществяване на други позволени от закона дейности, подпомагащи осъществяването на целите на Сдружението.
 • Осъществяване на доброволно и извънсъдебно уреждане на спорове между членове на сдружението и държавните органи чрез арбитражи и медиация.

Молба декларация за приемане като член на сдружението.